máj 4, 2017

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo Vám spracujeme už od 30,- EUR mesačne.

 

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať nasledovné subjekty:

  • podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v Obchodnom registri;
  • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje      výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu;
  • občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200.000,- EUR;
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva našou spoločnosťou obsahuje vedenie nasledovných účtovných kníh:

  • Peňažného denníka
  • Evidenciu  pohľadávok a záväzkov
  • Vedenie iných pomocných kníh

Pri predplatení účtovníctva na celý rok vopred získate ZADARMO:

  • Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie daňového priznania k daní z príjmov
  • Vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
  • Poskytovanie informácií o priebežných výsledkoch podľa Vašich požiadaviek